من از خداهای دور بدم می آید.

من خدایی می خواهم ...

که نزدیک باشد...

که اگر بغضم گرفت و کسی نبود که موهایم را نوازش کند...باشد.

که اگر حرفی توی گلویم ماند و کسی نبود که دستی به روی شانه ام بزند...باشد.

من خدایی می خواهم که به پای همه ی تنهایی هایم بایستد.

خدایی که با من رفاقت کند.

یا زینب كبری...

 


پ.ن: آیه ۱۸۶بقره : به گفته حضرت علامه این آیه از لطیف ترین آیات قرآن می باشد که خدای عزیز هفت بار از ضمیر متکلم وحده در آن استفاده نموده اند و این٬ در کل قرآن منحصر به فرد بوده و نشانه بی واسطه بودن ارتباط با اوست.