سه شنبه 27 فروردین 1392  11:24 ق.ظ

قبل از پرداختن به پاسخ اصلی لازم است به این نکته اشاره شود که: اسلام دین صفا و صمیمیت، برادری و محبت و سازندگی است. آموزههایش صلح، سلامت فردی و اجتماعی، امنیت، نشاط و عدالت را به نمایش میگذارد و آداب اجتماعیاش کرامت انسانها و محبت و اخلاص را. امیرمومنان علی -علیه السلام- با استفاده از همین آموزههای رهایی بخش و سازندة الهی آداب معاشرت با مردم را در رفتار و کلمات ارزشمند خود بیان نموده است. گرچه نمیتوان همه اصول و روشهای معاشرت از نظر آن حضرت را در این نوشتار بیان کرد اما محوریترین روشها و آداب معاشرت با مردم از نظر حضرت علی -علیه السلام- عبارتند از:

1ـ رابطه دوستانه و حاکی از صمیمیتیکی از مسائل مهم در زندگی برقراری پیوند دوستی و صمیمیت با دیگران است. در اسلام روابط اجتماعی برپایة دوستی بنا شده است لذا حضرت علی -علیه السلام- سفارش نموده است که: دوستان خود را زیاد یاد کنیدکه آنان در دنیا یار و یاور شما و در آخرت شفاعت خواه شما هستند.(1) و یا در جای دیگر خطاب به مالک اشتر میفرماید: قلب خویش را از مهر مردم و دوستی و لطف آنان سرشار کن: هرگز مبادا که درندة خون آشام باشی که خوردن مردم را غنیمت بشماری، چرا که مردم دو گروهاند: یا برادران دینی توی‌اند یا در آفرینش همانند توی‌اند.(2) از این دو روایت و دها روایت دیگر از علی -علیه السلام- و نیز سیرة عملی آن حضرت استفاده میشود که اصل نخست در معاشرت با مردم دوستی و اظهار علاقه به دیگران است. امامان معصوم -علیهم السلام- برای استحکام بخشیدن به روابط اجتماعی و مردم دوستی دستور دادهاند نسبت به دیگران اظهار محبت کنیم و از علاقة باطنی که به آنان داریم پرده برداریم. امام صادق -علیه السلام- میفرماید: آنگاه که به یکی از برادران دینی علاقمند شدی، علاقه و دوستیات را به او بیان کن.(3) مردم دوستی از نظر اسلام یکی از جلوههای خدا دوستی است. یکی از نتایج طبیعی مردم دوستی این است که دیگران نیز انسان را دوست میدارند.

2ـ خوشرفتاری و حُسن معاشرتخوش اخلاقی و برخورد شایسته یکی دیگر از اصول معاشرت با دیگران است که معصومان -علیهم السلام- و از جمله علی -علیه السلام- از آن به حُسن خلق تعبیر کردهاند. و در برخورد با دیگران رعایت آن را سفارش نمودهاند. در روایتی از آن حضرت آمده است: هیچ آسایش و لذتی گواراتر از حُسن خلق نیست.(4) از نظر مولا خوش رفتاری و حسن معاشرت با دیگران، بهترین نعمت(5) راه سالم ماندن در دنیا،(6) نشانة فروتنی،(7) وسیله عزت و سرافرازی(8) و راه نفوذ در دلها(9) است، آنچه بیان شد، برخی آثار و فواید حسن خلق بود که در کلمات ارزشمند حضرت علی -علیه السلام- به آن اشاره شده است، اما نکتهای که لازم است یادآوری شود اینکه حُسن خلق چیست؟ در صورتی میتوانیم در رفتار و برخوردهای خود با دیگران با حسن خلق رفتار کنیم که اول معنا و نشانههای حسن خلق را خوب بشناسیم، روایت شده است که شخصی از امام صادق -علیه السلام- در مورد نشانههای حسن خلق پرسید، امام برای خوش اخلاقی سه نشانه ذکر فرمودند: حسن خلق آن است که با مردم با فروتنی برخورد کنی، سخنت پاکیزه باشد و با برادر دینی خود با گشاده رویی ملاقات کنی(10) خداوند نیز در قرآن میفرماید: با مردم با سخن خوش سخن بگویید.(11) ظاهر آیه دلالت دارد که مسلمانان باید با همة انسانها اعم از کافر و مسلمان با عفّت و کلام به نیکی سخن بگویند. بعضی گفتهاند آیاتی که بر واجب بودن ناسزا بر کفار و جنگ با آنان دلالت میکنند این آیه را نسخ کرده با تخصیص زده است.(12)

3ـ صدق و راستییکی دیگر از روشهای معاشرت با مردم از نظر حضرت علی -علیه السلام- رعایت صداقت و راستی است. در این خصوص حضرت علی -علیه السلام- میفرمایند: صداقت و راستی محکمترین پایة ایمان است.(13) همچنان در جای دیگر فرموده است: راستترین سخن آن است که زبان حال به آن گویا باشد.(14) یعنی باید در منش و رفتار و نحوة برخورد و معاشرت صداقت خویش را نشان دهیم. روابط انسان با دیگران اگر مبتنی بر صداقت و راستی نباشد قهراً رابطة ثمربخش و مفید و پایدار نخواهد بود.

4ـ وفاداریوفاداری یکی دیگر از اصول نظام معاشرتی اسلام است که حضرت علی -علیه السلام- دربارة آن میفرمایند: چه زشت است بریدن بعد از پیوستن و بیوفایی بعد از پیوند برادری و دشمنی بعد از دوستی.(15) و همچنان در کلمات گهربار آن حضرت آمده است که: وفای به عهد از نشانههای افراد متدین است.(16)

5ـ ادب و رعایت احترام به دیگراناحترام به شئون مردم و حفظ حریم و شخصیت دیگران نیز یکی دیگر از اصول معاشرتی اسلام است که در این خصوص روایات زیادی از حضرت علی -علیه السلام- رسیده است و در این جا به برخی از آنها اشاره میکنیم.
حضرت جایگاه «ادب» را بالاتر از جایگاه «عقل» دانسته است و میفرماید: هر چیزی محتاج عقل است و عقل محتاج ادب.(17) همچنان میفرماید: ادب بهترین خصلت است.(18) اما اینکه حقیقت ادب چیست و چگونه میتوان ادب را رعایت کرد، حضرت فرموده است: برترین ادب آن است که انسان از حدود خود خارج نشود و از قدر و شأن خویش تجاوز نکند.(19) یعنی هم در برابر خدا و هم در برابر دیگران خود را برتر از آنچه هست جلوه ندهد بلکه تواضع و فروتنی و اخلاص را در معاشرت با دیگران به نمایش بگذارد.

6ـ رعایت انصافیکی دیگر از اصول اخلاقی که در معاشرت با مردم باید رعایت شود، انصاف است. انصاف در روابط اجتماعی به معنای نصف کردن سود و زیان را میان خود و دیگران میباشد. انصاف از روح گذشت و احترام دیگران ناشی میشود و شخص منصف کسی است که برای دیگران حقوق عادلانه قایل باشد. حضرت علی -علیه السلام- دربارة انصاف فرمود: هر کس با مردم به انصاف رفتار کند، خداوند به عزتش بیفزاید.(20) حضرت علی -علیه السلام- در فرمانش به مالک اشتر نوشت: نسبت به خدا و بندگانش انصاف را از دست مده و نسبت به اطرافیان و خانواده و زیردستان انصاف داشته باش، که اگر انصاف را پیشة خود نسازی ستم کردهای و کسی که به بندگان خدا ستم کند، خدا دشمن او است.(21) از این روایت، اهمیت انصاف در روابط بین فردی، به خوبی روشن میشود. انسان نسبت به اطرافیان و هم نسبت به زیردستان باید انصاف را رعایت کند.

7ـ عفو و گذشتروح گذشت از تقصیر دیگران و نادیده گرفتن خطاهای آنان، یکی دیگر از مکارم اخلاق و آداب معاشرت است. امیر مؤمنان در این خصوص میفرمایند: عفو و گذشت به هنگام قدرت، روش فرستادگان الهی و اهل تقوا است.(22) و عفو و گذشت حضرت علی -علیه السلام- در جنگ احزاب نسبت به عمروبن عبدود، معروف و ضرب المثل روزگار است.ما در جامعهای زندگی میکنیم که افراد آن درکهای متفاوت، اخلاق گوناگون، طبعها و مزاجهای متباین از همدیگر دارند، بنابراین چگونه میتوان در میان چنین انسانهایی بدون بدون صبر و روحیة گذشت زندگی کرد؟ کدام یک از ما عیبی نداریم و کدام یک از ما دوست نداریم عیب ما مورد گذشت قرار گیرد؟ کدام یک از ما دوست نداریم خدا او را ببخشد؟ پس باید مردم را ببخشیم، تا خدا ما را ببخشد. خداوند در قرآن میفرماید: باید بخشش کنید و لغرشهای دیگران را نادیده بگیرید آیا دوست نمیدارید خداوند شما را ببخشد؟(23)
آنچه بیان گردید، اصول معاشرت با مردم از نظر علی -علیه السلام- بود که در واقع برگرفته از اصول اخلاقی اسلام و آموزههای تربیت دینی است. در کلمات همة معصومین -علیهم السلام- اصول یاد شده مورد تأکید واقع شده است، روشهای دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که این مختصر را مجال ذکر آنها نیست.

 


پاورقی:

1. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه.
2. نهج البلاغه، نامة 53.
3. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول الکافی، ج 2، ص 644.
4. آمدی، غرر الحکم و درر الکلم، ص 255، ح 5379.
5. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج 71، ص 345.
6. همان، ج 77، ص 209.
7. همان، ج 69، ص 404.
8. همان، ج 77، ص 268.
9. آمدی، غرر الحکم و درر الکلم، ص 255.
10. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج 68، ص 398.
11. بقره:83.
12. فخر رازی، تفسیر کبیر، ج 3، ص 168.
13. غرر الحکم و درر الکلم، همان.
14. همان.
15. مجلسی، بحار الانوار، ج 7، ص 210.
16. قمی، عباس، سفینه البحار، ج 2، ص 675.
17. محمدی ریشهری، محمد، میزان الحکمه، ج 1، ص 69.
18. همان، ص 66.
19. همان، ص 73..
20. اصول کافی، ج 1، ص 87، ح 42.
21. نهج البلاغه صبحی صالحی، نامه 53.
22. سفینه البحار، ج 2، ص 207.
23. نور:22.


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
online prescription
سه شنبه 5 فروردین 1399 11:05 ب.ظ

Nicely put. Thank you.
canadian pharmacy cialis online pharmacy canada buy vistagra online safe canadian prescription drugstore on line pharmacy canadian pharmacies that ship to us canada pharmacy online online pharmacies pharmacy uk canada pharmaceuticals online
продвижение сайта
پنجشنبه 11 مهر 1398 04:04 ق.ظ
Чтобы получать прибыль и иметь посещаемость на сайтах - нужно заказывать
продвижение сайта.
Выбирать исполнителя нужно тщательно и лучше опираться на его
позиции и его портфолио.

Заказать комплексное продвижение сайта просто -
а получить результат сложно.
Выбрав исполнителями нас, вы получаете профессиональные услуги по продвижению сайта.
продвижение сайта
پنجشنبه 28 شهریور 1398 06:22 ق.ظ
Чтобы получать прибыль и иметь посещаемость на сайтах
- нужно заказывать продвижение
сайта.
Выбирать исполнителя нужно тщательно и лучше опираться на его позиции и его портфолио.


Заказать комплексное продвижение сайта просто - а получить результат сложно.


Выбрав исполнителями нас, вы получаете профессиональные услуги по продвижению сайта.
http://viagrawwithoutdoctor.com/
سه شنبه 8 مرداد 1398 02:14 ق.ظ

Wow many of amazing data.
canadian pharmacy meds pharmacy canada medication list canadian prescriptions online canada online pharmacy buy viagrow pro canadian pharmacy cialis canadian pharmaceuticals companies canada online pharmacies for men online canadian pharmacy
http://fredencon.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 07:24 ق.ظ

Many thanks! I enjoy it.
cialis sans ordonnance buy generic cialis cialis kaufen wo cialis kaufen bankberweisung cialis dosage we use it 50 mg cialis dose generic cialis pro venta cialis en espaa interactions for cialis cialis generic tadalafil buy
Cialis online
یکشنبه 2 تیر 1398 03:26 ب.ظ

Very good stuff. Many thanks.
female cialis no prescription buy cialis cheap 10 mg cialis online buying brand cialis online cialis with 2 days delivery price cialis wal mart pharmacy cialis tablets cialis sans ordonnance chinese cialis 50 mg non 5 mg cialis generici
http://lighrastext.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 12:51 ق.ظ

You said it very well.!
cialis generique 5 mg canada discount drugs cialis cialis efficacit cialis 20 mg cut in half cialis price in bangalore get cheap cialis cialis kaufen wo buying brand cialis online cialis generic availability cialis preise schweiz
order cialis online in canada
شنبه 1 تیر 1398 07:52 ق.ظ

With thanks. An abundance of facts!

cialis great britain tadalafilo generic cialis review uk cialis prices click here take cialis cialis para que sirve canada discount drugs cialis cialis 5 mg effetti collateral buying cialis overnight cialis 5 mg buy
Online cialis
جمعه 31 خرداد 1398 03:39 ب.ظ

Amazing data. Thank you.
generic cialis tadalafil tesco price cialis price cialis per pill price cialis per pill canadian drugs generic cialis rezeptfrei cialis apotheke how does cialis work cialis 5 effetti collaterali cialis preise schweiz how to purchase cialis on line
Cialis generic
پنجشنبه 30 خرداد 1398 11:46 ب.ظ

Fantastic data. Regards!
cialis therapie we like it cialis soft gel cialis bula viagra vs cialis vs levitra generic cialis at walmart overnight cialis tadalafil buy cialis uk no prescription cialis kaufen only here cialis pills cialis pills
http://gedtiper.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 04:27 ق.ظ

Nicely put, Cheers.
cialis price in bangalore recommended site cialis kanada buy cialis cialis side effects dangers does cialis cause gout non 5 mg cialis generici buy online cialis 5mg generic cialis review uk side effects for cialis cialis free trial
cialis savings card
چهارشنبه 29 خرداد 1398 12:45 ب.ظ

You actually mentioned this fantastically.
price cialis best cialis 5mg buy name brand cialis on line price cialis per pill brand cialis nl cialis farmacias guadalajara when can i take another cialis look here cialis cheap canada ou acheter du cialis pas cher cialis tadalafil online
http://geocsikre.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 08:17 ب.ظ

Good material. Appreciate it!
cialis prezzo di mercato cialis lilly tadalafi canada discount drugs cialis enter site natural cialis cialis generico lilly cialis online napol cialis generico canadian drugs generic cialis cialis tablets for sale venta de cialis canada
Generic cialis
دوشنبه 27 خرداد 1398 10:25 ب.ظ

You said it adequately..
cialis pills price each cialis herbs we like it cialis soft gel prix de cialis canadian cialis cialis reviews enter site 20 mg cialis cost legalidad de comprar cialis can i take cialis and ecstasy generic cialis in vietnam
http://lilipa.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 07:23 ق.ظ

Kudos. Loads of advice.

cialis 5 mg para diabeticos cialis 5mg prix cialis side effects cuanto cuesta cialis yaho cialis generique generic cialis pill online cialis 20 mg effectiveness cialis generique 5 mg cialis sicuro in linea cialis daily
http://barkbigpo.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 06:03 ب.ظ

You explained this fantastically!
viagra or cialis wow cialis tadalafil 100mg cialis 10mg prix pharmaci cialis super kamagra where cheapest cialis prices for cialis 50mg cialis 20 mg best price buying cialis on internet tarif cialis france we recommend cheapest cialis
Cialis 20 mg
یکشنبه 26 خرداد 1398 03:26 ق.ظ

You actually revealed that effectively.
preis cialis 20mg schweiz cialis professional from usa canadian cialis cialis pills in singapore cialis venta a domicilio if a woman takes a mans cialis when will generic cialis be available cialis rezeptfrei sterreich cialis dosage canadian drugs generic cialis
http://venttepod.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 11:23 ب.ظ

Wow all kinds of wonderful data.
cialis 10mg prix pharmaci preis cialis 20mg schweiz cialis 20 mg effectiveness cialis arginine interactio cialis 10 doctissimo cialis kamagra levitra viagra vs cialis click here to buy cialis enter site very cheap cialis fast cialis online
http://chafily.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 09:09 ق.ظ

You've made your point!
cialis dosage price cialis per pill generico cialis mexico cialis daily reviews generico cialis mexico online cialis cialis daily dose generic buy cialis uk no prescription cialis dosage what is cialis
http://akatve.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 05:27 ق.ظ

Kudos, A good amount of posts!

cilas generic cialis in vietnam cialis generika prix cialis once a da bulk cialis free cialis opinioni cialis generico cialis online napol cialis price thailand order a sample of cialis
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 08:31 ق.ظ

Great facts. Thank you.
cipla cialis online we use it cialis online store non 5 mg cialis generici comprar cialis 10 espa241a does cialis cause gout cialis 200 dollar savings card cialis 5mg prix we choice cialis pfizer india miglior cialis generico generico cialis mexico
cerealis viagra
یکشنبه 19 خرداد 1398 11:36 ب.ظ

If some one wants to be updated with newest technologies after that he must be pay a visit this website and be up to date everyday.
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 02:39 ق.ظ

Thanks a lot, I appreciate it!
cialis generique 5 mg buying cialis overnight cialis 5 mg scheda tecnica cost of cialis cvs cialis tablets australia cialis et insomni how do cialis pills work non 5 mg cialis generici acheter cialis kamagra 5 mg cialis coupon printable
cialisvie.com
جمعه 17 خرداد 1398 09:12 ب.ظ

You actually mentioned that superbly.
warnings for cialis cialis reviews cialis et insomni cialis online deutschland cialis ahumada buying brand cialis online click here to buy cialis cialis mit grapefruitsaft cheap cialis we like it safe cheap cialis
Сialis
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 08:36 ب.ظ
It's an awesome post designed for all the web people; they will get advantage from it
I am sure.
http://canadiantousapharmacy.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 05:55 ب.ظ

Very good postings. Thank you.
canadianpharmacy northwest pharmacies online canada online pharmacies legitimate canadian online pharmacies reviews reputable canadian prescriptions online canadian mail order pharmacies online pharmacies of canada canada online pharmacies surrey canadianpharmacyusa24h is it legal pharmacy onesource
Cialis generic
جمعه 16 آذر 1397 01:51 ق.ظ

Cheers. Lots of information.

buy cialis online cheapest cialis 05 cialis en mexico precio cialis generico milano cialis patent expiration cialis manufacturer coupon how much does a cialis cost buying cialis in colombia how to purchase cialis on line cialis generic tadalafil buy
buy cialis delhi
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:26 ق.ظ

Good information. Thanks a lot!
order cialis from india cialis generique we recommend cialis info cialis alternative cialis prezzo di mercato generic cialis pill online buy original cialis acheter du cialis a geneve low dose cialis blood pressure buy online cialis 5mg
Cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:59 ق.ظ

You reported it exceptionally well.
wow cialis tadalafil 100mg discount cialis cialis billig prix cialis once a da where to buy cialis in ontario side effects of cialis venta de cialis canada buy cialis online buy cialis online legal calis
buy tadalafil pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:32 ق.ظ

Truly quite a lot of wonderful facts!
cialis rezeptfrei sterreich cialis sicuro in linea generic cialis pill online cialis 5mg prix cialis rezeptfrei sterreich cialis prezzo al pubblico cialis para que sirve price cialis best brand cialis generic bulk cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو